Handlingsplan for 2023-2025

Organisasjonens formål:

Styrke og synliggjøre faget dans gjennom praksis, utdanning og forskning, i hele utdanningsløpet.

 

SANS vil i perioden konsentrere virksomheten rundt fire hovedområder:

 1. Fagpolitisk arbeid
 • Delta i høringsarbeid
 • Delta i råd og utvalg
 • Styrke dans i lærerutdanningene
 • Bidra til at lærere og beslutningstakere får økt forståelse for dansens potensial for danning
  og utdanning
 1. Informasjonsarbeid og formidling
 • Arrangere og delta i konferanser og andre faglige fora
 • Videreutvikle Nordic Journal of Dance
 • Opprette en katalog med pedagoger
 • Styrke forbindelsen mellom kunstfeltet og opplæringen
 1. Læringsressurser og -verktøy
 • Produsere og tilgjengeliggjøre flere digitale læringsressurser
 • Initiere og arrangere kurs, inkludert etterutdanningstilbud
 • Utvikle og formidle didaktikk og metodikk for undervisning i dans
 1. Nettverk og samarbeid
 • Være en samarbeidspartner for Kulturtanken og en link mellom profesjonelle
  produksjoner og dansefaget i skolen
 • Styrke samarbeidet med NOFOD, DENN, MDD-fagrådet, regionale kompetansesentre,
  nasjonale ressurssentre, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Initiere samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Etablere regionale kurssamlinger for programfag dans vgs