VERDISYN

Likeverd, inkludering, kritisk tenkning og bærekraft er verdier som preger vårt arbeid.

 

PROFESJONALITET

Vi etterstreber at alle ansatte, styremedlemmer og oppdragstakere opptrer profesjonelt i alle sammenhenger, med høy faglig kvalitet i arbeidet, imøtekommenhet og samarbeidsvilje, og følger de til enhver tid gjeldende lover og regler.

 

ÅPENHET OG DIALOG

Vi etterstreber en dialogisk form i alle sammenhenger, med rom for åpen meningsutveksling og kritisk tenkning. 

 

ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet skal være preget av trygghet, respekt, samarbeidsvilje og løsningsorientering for voksne og barn generelt, og lærere og elever spesielt.

 

VARSLING

Vi oppmuntrer til rapportering, uten frykt for gjengjeldelse, dersom uetisk eller ulovlig praksis forekommer. Et av styrets medlemmer skal til enhver tid ha funksjon som nøytralt verneombud.